Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2020.09.30.

 

 1. BEVEZETÉS

A ReservOurs a www.reservours.com weboldalon üzemeltetett olyan foglalási portál („ReservOurs portál”), amelyen keresztül a felhasználók („Ügyfél“, „Ügyfelek” vagy „Érintett”) vendéglátóhelyekre („Étterem”) foglalhatnak asztalt, továbbá az Ügyfeleknek lehetősége nyílik az Éttermek hírlevelére feliratkozni. Az Ügyfelek azon Éttermekbe foglalhatnak asztalt a ReservOurs portálon keresztül, amelyek a ReservOurs portálon feltüntetésre kerültek.

Jelen adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) a ReservOurs portálon keresztül az Éttermekbe foglaló Ügyfelek személyes adatai kezelésére vonatkozó feltételeket tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült. A GDPR elsődleges célja, hogy elősegítse a személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogok gyakorlását, az adatok feletti Ügyfél ellenőrzés (az információs önrendelkezés) megvalósulását, hogy biztosítsa az adatkezelések átláthatóságát, valamint erősítse az adatok biztonságát szolgáló adatkezelői intézkedéseket. 

A ReservOurs kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és az ügyféljogok érvényesülését. Az Adatkezelési Tájékoztatóban tájékozódhat valamennyi érintetti jogról és jogorvoslati lehetőségről, továbbá az egyes adatkezeléseinkről. Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a hatályos adatkezelési feltételeket, a ReservOurs adatfeldolgozóit és azt, hogy mihez és miért kérjük személyes adatait, melyik adatát mire és milyen célból kezeljük, meddig kezeljük az adatait, és milyen jogai vannak az adatkezeléseinkkel kapcsolatban.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi részekből épül fel: 

Az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) a ReservOurs portálon megvalósított adatkezelések vonatkozásában az adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről, az érintetti jogokról, azok gyakorlásának feltételeiről, illetve az adatbiztonsági intézkedésekről nyújt tájékoztatást az Ügyfelek részére.

A ReservOurs portálra vonatkozó adatkezelés rész (III. pont) a ReservOurs portállal kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt részletes tájékoztatást az Ügyfelek részére.

 1. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Tájékoztató tartalmazza a ReservOurs portál tekintetében adatkezelőnek minősülő személy adatait.

Adatkezelő megnevezése: Délceg Máté egyéni vállalkozó („Adatkezelő” vagy „ReservOurs”)

Székhely4400, Nyíregyháza, Leffler S. u. 65.

Adószám: 67679489-1-35

Postacím: 4400, Nyíregyháza, Leffler S. u. 65.

E-mail: info@reservours.com

ReservOurs portál használata az éttermi foglalások lebonyolításának gyors és egyszerű módját kínálja az Ügyfelek részére. A ReservOurs portál segítségével az Ügyfélnek lehetősége nyílik az általa kiválasztott Étteremben asztalt foglalni.

Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy a ReservOurs portál kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelést végzi, így az étterem mint önálló adatkezelő adatkezeléséért a ReservOurs nem tartozik semmilyen felelősséggel. Az Ügyfél személyes adatainak az Ügyfél által választott Étterem részére történő átadásától az adott Étterem önálló adatkezelővé válik és így teljes felelősséggel tartozik az adatok további kezeléséért. Amennyiben az Étterem által folytatott adatkezelési tevékenységek, – így különösen az Étterem által nyilvántartott foglalások, hírlevelek küldése – tekintetében kérdése vagy problémája merül fel, úgy kérjük, hogy forduljon közvetlenül az adott Étteremhez.

 1. AZ ÜGYFÉL JOGAI

ReservOurs számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Annak érdekében, hogy az Ügyfél tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk az Ügyfelek részére.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja a hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. A ReservOurs ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ügyfél személyes adatai felhasználásával és törli azokat. Az adatkezelés jogalapjairól a III. pontban talál részletes tájékoztatást.

 1. Hozzáférés

Az Ügyfél jogosult arra, hogy – a ReservOurs elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon a ReservOurs által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében az alábbiakról kaphat az Ügyfél tájékoztatást:

Az Ügyfél kérheti továbbá a ReservOurs-tól az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a ReservOurs a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes. Az Érintett ezen jogára vonatkozó részletes feltételeket a GDPR 15. cikke tartalmazza.

 1. Helyesbítés

Az Ügyfél a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelme alapján – jogosult kérni a ReservOurs által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak a ReservOurs rendelkezésére, a ReservOurs kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, a ReservOurs korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti. Az Érintett ezen jogára vonatkozó részletes feltételeket a GDPR 16. cikke tartalmazza.

 1. Törlés

Az Ügyfél a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelme alapján – jogosult kérni a ReservOurs által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

Amennyiben az Ügyfél kérelme nyomán a ReservOurs megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti. Ez oly módon történik meg, hogy a ReservOurs megszünteti a kapcsolatot az Ügyfél és a kezelt személyes adatok között, vagyis anonimizálja őket. Az anonimizálás következtében az Ügyfél a továbbiakban már nem lesz azonosítható az információk révén, azokat az Ügyféllel semmilyen módon nem lehet majd összekapcsolni. 

 1. Az adatkezelés korlátozása

Az Ügyfél – a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelme alapján – jogosult kérni a ReservOurs által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

ReservOurs automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amelyek az adatkezelés folytatását teszik szükségessé.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

A korlátozás feloldásáról a ReservOurs előzetesen tájékoztat.

 1. Adathordozhatóság

Az Ügyfél a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelme alapján – jogosult kérni a ReservOurs által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, általa meghatározott felhasználása érdekében. Emellett az Ügyfél kérheti azt is, hogy a ReservOurs egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag hozzájárulás alapján, vagy az adatkezelés jogalapját jelentő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében az Ügyfél által a ReservOurs rendelkezésére bocsátott személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A ReservOurs a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésedre. 

ReservOurs tájékoztat arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok ReservOurs rendszereiből való törlésével. Emellett az adatok hordozását követően is jogosult az Ügyfél a ReservOurs-val történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra. 

Az Érintett ezen jogára vonatkozó részletes feltételeket a GDPR 20. cikke tartalmazza.

 1. Tiltakozás

Az Ügyfél a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelme alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adataid jogos érdek alapján, vagy a gazdasági reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő eljuttatása (például: hírlevélküldés, marketing üzenetek) céljából történő kezelése ellen. 

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a ReservOurs a gazdasági reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő eljuttatását mint adatkezelési műveletet nem végzi, csupán a ReservOurs portálon keresztül az Étterem hírlevelére való feliratkozást biztosítja. Az Ügyfél általi feliratkozás esetén a hírlevelet az Étterem vagy az általa megbízott harmadik személy küldi az Ügyfél részére. Ezen adatkezelésről az Ügyfél az adott Étteremnél érdeklődhet.

A tiltakozáshoz való jog esetében a ReservOurs minden esetben megvizsgálja, hogy fennállnak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok vagy érdekek (például: jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme), amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben azonosíthatók ilyen indokok vagy érdekek, a ReservOurs folytatja a személyes adatok kezelését. Ellenkező esetben viszont a személyes adatok a továbbiakban nem használhatók fel.

ReservOurs felhívja a figyelmed ara, hogy a személyes adataid marketing üzenetek küldése céljából történő kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása azonos következménnyel jár, mint a tiltakozáshoz való jog gyakorlása. A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban információt az Adatkezelési Tájékoztató II.2.1. pontjában találsz.

Az Érintett ezen jogára vonatkozó részletes feltételeket a GDPR 21. cikke tartalmazza.

 1. A kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntésekkel kapcsolatos jogosultságok

A kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések esetén jogosult az Ügyfél emberi beavatkozást kérni a ReservOurs részéről, amely az automatizált adatkezelés folyamatának és végeredményének felülvizsgálatára, szükség esetén módosítására terjed ki. Emellett az Ügyfél kifejtheti álláspontját az automatizált döntéssel kapcsolatban, továbbá az ellen kifogást nyújthat be a ReservOurs -hoz. E jogok gyakorlására a ReservOurs elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján van lehetőség. Az Érintett ezen jogára vonatkozó részletes feltételeket a GDPR 22. cikke tartalmazza.

 1. Jogaidnak gyakorlására irányuló kérelmeddel kapcsolatos eljárásunk

ReservOurs indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a ReservOurs az Ügyfelet a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja.

Amennyiben az Ügyfél kérelme nyomán a ReservOurs nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

ReservOurs az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást általad megjelölt formában nyújtja. Amennyiben az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri.

ReservOurs a kért információt és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 

ReservOurs minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ez irányú kérelemre a ReservOurs tájékoztatja az Ügyfelet a címzettekről. 

A kérelem teljesítése érdekében a ReservOurs köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni.

 1. Az érintetti jogok gyakorlása az érintett halálát követően

Az Érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az Érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a ReservOurs-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.

A jogokat érvényesítő személy köteles az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a ReservOurs nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ügyfél személyes adatait, esetleg, ha az Ügyfél jogai gyakorlására irányuló kérelemnek a ReservOurs nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az Ügyfél több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet az alábbiak szerint.

 1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben az Ügyfél kifogásolja a ReservOurs adatkezelési tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mailugyfelszolgalat@naih.hu; 

Honlaphttp://www.naih.hu; 

Online ügyindításhttp://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html. 

 1. Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett az Ügyfélnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni a ReservOurs tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.

 1. ADATBIZTONSÁG

Az Ügyfél személyes adatai megismerésére a ReservOurs és az adatfeldolgozók (1. sz. Melléklet) a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. A ReservOurs megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát előmozdítja.

 1. Szervezési intézkedések

ReservOurs az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a ReservOurs informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

ReservOurs és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

 1. Technikai intézkedések

ReservOurs az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. A személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóval és tűzfallal védett. A személyes adatok biztonságát a ReservOurs rendszeresen teszteli és a védelmet folyamatosan fejleszti.

ReservOurs mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A ReservOurs a fejlesztések során olyan rendszerek alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. A ReservOurs szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.


 

 

 

 1. A RESERVOURS PORTÁLRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 2. III.1.     Éttermi foglalás lebonyolítása a ReservOurs portálon keresztül

Fontos, hogy a ReservOurs portál kizárólag a foglalás lebonyolítását biztosítja, így az Ügyfél által megadott adatok helyességéért, az étteremmel való elégedettségért, illetve az étterem adatkezeléséért a ReservOurs nem tartozik semmilyen felelősséggel. Az Ügyfél személyes adatainak az Ügyfél által választott Étterem részére történő átadása és ezt követően az Étterem felkeresése azt jelenti, hogy az adott Étterem önálló adatkezelővé válik és így teljes felelősséggel tartozik az adatok további kezeléséért.

ReservOurs portálon történő éttermi foglalás lebonyolítása keretében a ReservOurs az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

ReservOurs portálon keresztül lebonyolított foglalás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a ReservOurs, az Ügyfél által választott Étterem, továbbá a ReservOurs által igénybe vett adatfeldolgozó (1. sz. Melléklet) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

A marketing célú kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a ReservOurs, továbbá a ReservOurs által igénybe vett adatfeldolgozó (1. sz. Melléklet) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásának, továbbá az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

A hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a ReservOurs, továbbá a ReservOurs által igénybe vett adatfeldolgozó (1. sz. Melléklet) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában a hozzájárulás visszavonásának, továbbá az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

A Hírlevélre történő feliratkozás lebonyolítása keretében a ReservOurs az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

A Hírlevélre történő feliratkozás lebonyolítása céljából kezelt személyes adatokat a ReservOurs kizárólag az Ügyfél által választott Étterem részére továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

Az Ügyfél elégedettség mérésében való közreműködés céljából a ReservOurs az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

Az Ügyfél elégedettség mérésében való közreműködés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a ReservOurs, az Ügyfél által választott Étterem, továbbá a ReservOurs által igénybe vett adatfeldolgozó (1. sz. Melléklet) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

A fenti célból kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit az Általános adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések (II. pont) tartalmazzák.

 1. sz. MELLÉKLET

Adatfeldolgozók

A ReservOurs mint adatkezelő, a személyes adatok feldolgozásával további személyeket, ún. adatfeldolgozókat bíz meg. Az adatfeldolgozó alatt azok a személyek értendők, akik a ReservOurs által meghatározott célból és módon személyes adatokat kezelnek a ReservOurs számára. Ezeket a célokat az adatfeldolgozó nem bővítheti. Az adatfeldolgozóknak csak azokat az adatokat adjuk át, amelyekre feltétlenül szükségük van a szolgáltatásuk teljesítéséhez. A ReservOurs által igénybe vett adatfeldolgozók közé az e-mail küldő szolgáltatást, továbbá a felhő- és hosztingszolgáltatást nyújtó alábbi vállalkozások tartoznak.

 

Adatfeldolgozó megnevezése

Tevékenység jellege

 1.  

Google Ireland Limited (https://cloud.google.com/security/gdpr)

Felhő- és hosztingszolgáltatás nyújtása

 1.  

Mailjet SAS (https://www.mailjet.com/privacy-policy/)

E-mail küldő szolgáltatásnyújtása

***