HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A RESERVOURS© weboldalt igénybe vevő Vendégek, látogatók részére

  1. Általános rendelkezések

A www.ReservOurs.com (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetésének célja, hogy a fogyasztók igényei, jogai és jogos érdekei figyelembevételével minél szélesebb körben összegyűjtse és a Vendégek, látogatók részére elérhetővé, láthatóvá tegye a különböző vendéglátóhelyeket üzemeltető Partnereinek kínálatát, lehetővé téve a Weboldal felhasználók számára ezen éttermekben történő asztalfoglalások lebonyolítását és egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét, másrészt hozzájárul a Partner forgalmának növekedéséhez.

A Weboldal üzemeltetője:

Code Kitchen Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Leffler Sámuel utca 65.; cégjegyzékszám: 15-09-091192; adószám: 32247783-2-15; bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12010350-01897299-00100004; a továbbiakban: „Szolgálató”)

A ReservOurs foglalási szolgáltatásai a regisztrált tagoknak és nem regisztrált felhasználóknak (a továbbiakban: „Felhasználók”) egyaránt lehetőséget nyújtanak könnyű és gyors foglalásokra a ReservOurs Weboldalon megjelenő éttermekben (a továbbiakban: „Éttermek”). A Foglalást követően a tagok bizonyos feltételekkel jóváírásokhoz és esetleges további előnyökhöz juthatnak.

A Weboldal böngészési szolgáltatásait bármely Felhasználó igénybe veheti, azonban Vendégként foglalást kizárólag nagykorú, cselekvőképes magánszemély adhat le a Weboldalon keresztül.

Kérjük, hogy gondosan tanulmányozzák át a következő általános használati feltételeket (a továbbiakban: „Használati Feltételek”), amelyek a Weboldal, mint internetes foglalási portál használatára, valamint az éttermi asztalfoglalás és egyéb szolgáltatásokra vonatkoznak. 

Ön a Weboldal használatával, a regisztrációval, Foglalással vagy más, az alábbiakban felsorolt tevékenységével megerősíti, hogy jelen Használati Feltételeket és minden egyéb feltételt, amelyet Önnel a foglalási folyamat során közöltek elolvasott, annak tartalmát megértette, azzal szemben nincs kifogása és elfogadja azokat. Amennyiben a jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan (vagy azzá válik), ez esetben a jogszabály által megengedett legteljesebb mértékben kerül érvényesítésre, Önt továbbra is kötik a Használati Feltételek egyéb rendelkezései. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Használati Feltételek elfogadásával a Vendég és a Szolgáltató között elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandóak. A szerződés írásban foglaltnak minősül és írásban tárolt adatai megegyeznek a Foglalás adataival. A szerződés és a Foglalás adatait a visszaigazolást tartalmazó e-mail rögzíti. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Weboldal üzemeltetője időről időre frissítheti és módosíthatja a ReservOurs portált, hogy az tükrözze a szolgáltatásokban, a felhasználói igényekben és az üzleti prioritásokban bekövetkezett változásokat. Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a Weboldal üzemeltetője a jelen Használati Feltételeket (ideértve a ReservOurs portálon megjelenő információkat és a Használati Feltételekben hivatkozott dokumentumokat) egyoldalúan, a vonatkozó jogszabályok keretein belül előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a ReservOurs portál módosítást követően történő használatára kiterjedő hatállyal. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Használati Feltételek és annak korábban hatályos verziói az alábbi linken érhető el: https://reservours.com/terms-of-use

A jelen Használati Feltételek – mint általános szerződési feltételek – hatálya Magyarország területén a Felhasználók/Vendégek, mint fogyasztók részére nyújtott szolgáltatásra terjed ki. A jelen Használati Feltételek abban az esetben is irányadóak, amennyiben a Szolgáltató Weboldala és szolgáltatásai más weboldalon keresztül is elérhetőek, vagy más felhasználási mód útján elérhető (mobil applikáció, alkalmazás, Facebook oldal stb.). 

  1. A ReservOurs weboldal tartalma és használata

A Weboldalon a Partnerek által közzétett Éttermek közötti böngészés, mint szolgáltatás minden Felhasználó által ingyenesen igénybe vehető, az éttermi asztalfoglalás bizonyos esetekben – az Éttermek által meghatározottak szerint – foglalási díj ellenében véglegesíthető.

 A Szolgáltató a Partnertől független, önálló szolgáltatási tevékenységet folytat. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a Vendég képviseletében nem jár el. A Szolgáltató – mint a Weboldal üzemeltetője – pusztán online közvetítője az éttermi foglalásoknak, a Partnerek megbízásából a Vendégek Foglalásait a Weboldalon keresztül fogadja és feldolgozza, majd továbbítja azokat a Partnerek felé. 

A Weboldalon megjelenített tartalmak, információk és adatok a szolgáltatások jellegére tekintettel folyamatosan változnak, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató kifejezetten törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg a látogatók, Felhasználók számára. Ugyanakkor rögzítendő, hogy a Weboldalon az Éttermekről megjelenő tartalmakat, adatokat és információkat a Partnerek töltik fel, így ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért nem vállal felelősséget a Szolgáltató, kártérítési felelőssége nincs.

A Weboldalon található minden tartalom és információ a Szolgáltató és/vagy harmadik személyek tulajdonát képezi és velük kapcsolatban a Szolgáltató minden jogot fenntart. A ReservOurs név és logó bármely, a tisztán tájékoztatótól eltérő célzatú használata a ReservOurs kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. A ReservOurs portálon előfordulhatnak olyan Szolgáltató vagy szerződéses Partnereinek a szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozó reklámok, amelyek szintén esetleges védelem alatt állnak és amelyek használatához a Szolgáltató a megfelelő felhatalmazásokkal rendelkezik. A ReservOurs portálon elérhető anyagokat és információkat megváltoztatni, közzétenni vagy másként terjeszteni kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a ReservOurs Weboldalon elhelyezett hivatkozások tartalmáért és működőképességéért, amelyek a Weboldaltól eltérő személyek internetes oldalaira mutatnak. A Szolgáltató kizárja felelősségét ezen weboldalak adat- és információvédelmi gyakorlatáért, továbbá azon adatoknak és információknak a védelméért, amelyeket a Felhasználó más internetes oldalakon vagy a Szolgáltató biztonsági intézkedései által nem védett oldalakon adott meg.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget azzal kapcsolatban, hogy a Weboldal, illetve a rajta található bármely tartalom mindenkor és megszakítás nélkül elérhető. Üzleti, fejlesztési és karbantartási okokból a Szolgáltató felfüggesztheti, visszavonhatja vagy korlátozhatja a Weboldal egészének, vagy bármely részének elérhetőségét.

A Foglalás rögzítése során a Vendég önmagára kötelezőnek ismeri el a jelen Használati Feltételeket és megismeri és elfogadja a Vendégek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót.  A ReservOurs-on keresztül kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek adhatnak le Foglalást. A Vendég a jelen Használati Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Vendég életkorát ugyan a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, ugyanakkor jogosult lehet felhívni a Vendéget életkora hitelt érdemlő igazolására. Amennyiben a Vendég felhívás ellenére nem igazolja életkorát, illetve nem nagykorú, a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést és törli a foglalást.

Jogi személy vendég képviseletében természetes személy is eljárhat, számlaigényét megjegyzés rovatban előre jelezheti. A Foglalást leadó Vendég a jelen Használati Feltételek elfogadásával és számlaigényének jelzésével nyilatkozik arról, hogy az adott jogi személy képviseletében eljárhat. A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy szavatolja, hogy a Szerződés megkötésére és a Foglalás leadására jogosult. A képviseleti jogot a Szolgáltató nem ellenőrzi, azonban, ha felmerül annak hiánya, abban az esetben jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Szerződést és törli a Foglalást. A jogi személy képviseletében eljáró Vendég felelős a számlázáshoz megadott adatok helyállóságáért, valódiságáért, a Szolgáltató e tekintetben kizárja felelősségét.

A Felhasználó és a Vendég a Weboldal használata során köteles a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani. A Weboldal nem rendeltetésszerű használata szigorúan tilos, ideértve különösen a Weboldal információinak a rendeltetésszerű használaton kívüli letöltését, sokszorosítását és továbbítását.

Foglalást mind regisztrált, illetve regisztrációval nem rendelkező Vendégek is leadhatnak. Regisztráció esetén kizárólag saját személyes adatok adhatók meg.

Éttermi Foglalás lépései

A Weboldalon keresztül történő Éttermi Foglalás kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül Foglalást kizárólag a Foglalás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat maradéktalan közlése esetén rögzíti. A Szolgáltató kizárja bármely felelősségét, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

A ReservOurs Weboldalon keresztül asztalt foglalni az alábbi lépésekben lehetséges:

1. lépés: 

A Felhasználó a ReservOurs Weboldalon elérhető éttermek közül kiválasztja az adott Éttermet annak mozaik elemére kattintással. Az Étterem adatlapjának a jobb felső / illetve jobb alsó részén található „Asztalfoglalás” gombra kattintva érhető el az Étterem foglalóűrlapja. A foglalóűrlapra bizonyos esetekben az Étterem saját weboldaláról is be lehet lépni.

2. lépés

A Felhasználó megadja a vendég létszámot, illetve opcionális esetben a foglalás típusát („Kintre/Bentre”), majd a „Tovább” gombra kattintást követően a szabad időpontok közül kiválasztja, hogy mikorra szeretne foglalni, megadja a foglalás napját és idejét, valamint a várható időtartamát, majd a „Tovább” gombra kattint. Abban az esetben, ha az adott Foglaláshoz elérhető a Partner által biztosított esetleges előny, a Felhasználó a foglalóűrlapon kiválaszt egyet a felkínált előnyök közül, vagy az előny nélküli foglalást választja. A foglalás napjának és időpontjának megválasztásakor igazodni kell a kiválasztott Étterem nyitvatartási idejéhez és az egyéb kiegészítő feltételekhez. Az előnyöket (nem úgy, mint a jóváírásokat) kizárólag a foglalóűrlap kitöltése során megadott és visszaigazolt foglalási napon és időpontban lehetséges igénybe venni.

3. lépés

Amennyiben a Partner a Foglalás érvényességét Foglalási díj megfizetéséhez vagy Technikai tranzakció lebonyolításához köti, a következő ablakban az erről szóló tájékoztató, a fizetési feltételek, a Foglalás lemondási- és meg nem jelenés szabályai kerülnek ismertetésre az Étterem Lemondási Szabályzata szerint. Kérjük, hogy gondosan olvassák át a tájékoztatót. A továbblépéshez, a Foglalás érvényes véglegesítéséhez Önnek ezen feltételeket el kell fogadnia a jelölő négyzetre kattintással. A „Foglalás” gombra kattintással a Felhasználó átlép a Foglalás véglegesítéséhez szükséges adatok megadására. 

4. lépés: 

A Felhasználó a fentieket követően megerősíti foglalását nevének, e-mail címének és telefonszámának megadásával. A Megjegyzés rovatban a Foglalásával kapcsolatos kiegészítő információkat pl. ételallergia, számlaigény jelzése oszthat meg az Étteremmel. Ezen az ablakon található jelölőnégyzetre kattintással a Felhasználó saját döntése szerint az Étterem hírlevelére feliratkozhat, amely hírlevél feliratkozás a Foglalás véglegesítéséhez ugyanakkor nem kötelező. A Foglalás végleges rögzítéséhez azonban a kötelező az „Elfogadom az ÁSZF-et és az Adatvédelmi szabályzatot” jelölő négyzet bejelölése. A beágyazott linkre kattintva érhető el a jelen Használati Feltételek (ti. ÁSZF) és az Adatvédelmi Tájékoztató, amely a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével összefüggésben tartalmaz fontos információkat. Kérjük, hogy a Foglalás leadása előtt mindenképpen figyelmesen olvassák át ezen dokumentumokat, amely a www.reservours.com weboldalon közvetlenül is elérhetők. A dokumentumok átolvasását követően, a jelölő négyzetre kattintással Ön elismeri, hogy a jelen Használati Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, magára nézve kötelezőnek fogadta el. A „Foglalás” gombra kattintással fejezheti be a Foglalás véglegesítését.

5. lépés

Amennyiben az Ön által kiválasztott Étterem Foglalási díj megfizetéséhez, mint előfeltétel teljesüléséhez köti az asztalfoglalás érvényességét, így Ön átirányításra kerül a Barion online bankkártyás fizetési rendszer felületére, amelynek segítségével egyenlíthető ki az adott Foglalási díj. A Foglalási díj fizetésre vonatkozóan a Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató üzletszabályzatai (https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) irányadóak. A fizetésre vonatkozó szabályokról részletes feltételek a lentiekben találhatók. A Foglalási díj sikeres megfizetése esetén a Foglalás véglegesítettnek minősül, a ReservOurs rendszerében rögzíti, ezáltal a Szolgáltató által közvetített szerződés is létrejön a Partner és Vendég között. Sikeres/sikertelen fizetés esetén a Felhasználó visszairányításra kerül a ReservOurs Weboldalra.

Amennyiben az Étterem Foglalási díjat nem ír elő, azonban a Foglalás biztosítása (az Étterem Lemondási Szabályzata szerinti lemondási- / meg nem jelenési díj esetleges későbbi beszedése) érdekében a Vendég részéről bankkártya adatok megadását és Technikai tranzakció végrehajtását írja elő, ez esetben Ön átirányításra kerül a Barion online bankkártyás fizetési rendszer felületére a Technikai tranzakció végrehajtása érdekében. Ennek során az Ön által megadott hitelkártyán jelképes (100 Ft/fő) összeg kerül terhelésre, amely sikeres tranzakciót követően visszautalásra kerül az Ön részére. A Technikai tranzakció végrehajtására vonatkozóan a Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató üzletszabályzatai (https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) irányadóak. A fizetésre vonatkozó szabályokról részletes feltételek a lentiekben találhatók. A Technikai tranzakció sikeres végrehajtása esetén a Foglalás véglegesítettnek minősül, a ReservOurs rendszerében rögzíti, ezáltal a Szolgáltató által közvetített szerződés is létrejön a Partner és Vendég között. Sikeres/sikertelen fizetés esetén a Felhasználó visszairányításra kerül a ReservOurs Weboldalra. A Technikai tranzakció végrehajtásához a Foglalás véglegesítése érdekében Ön kifejezetten hozzájárul.

6. lépés: A Szolgáltató ezt követően megerősíti a Foglalás érvényességét a Felhasználó /immár Vendég/ által a foglalási folyamat során megadott e-mail címre küldött üzenettel. A Foglalás visszaigazolását nem kell kinyomtatni, sem bemutatni az étteremnek az esetleges előny érvényesítéséért, azonban fontos információkat tartalmaz, kérjük őrizze meg. 

Amennyiben az Étterem előírásai szerint Foglalási díj került alkalmazásra, a Foglalási díjról az Étterem – a Szolgáltató közreműködésével – egy elektronikus Kupont bocsát ki a Vendég részére, amely a Foglalás visszaigazoló e-mailben található (kupon szám: foglalásazonosító), amelyet ez esetben kérjük az Étteremben történő megjelenésekor készítsen elő. 

A Kupon a Partner (Étterem) készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvénye, amellyel a Vendég kizárólag a foglalással érintett Vendéglátóhelyen/Étteremben, a Foglalás időpontjában történő fogyasztásához veheti igénybe az azon feltüntetett kedvezményt. A Vendég megjelenése esetén a Kupon bemutatásával az Étterem a Foglalási díjat jóváírja a Vendég fogyasztásának ellenértékében. A Kupon nem átruházható, a névértékét el nem érő fogyasztás esetén a fogyasztás értéke és a Kupon értéke közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza, a Kupon készpénzre nem váltható. Lemondás, illetve meg nem jelenés esetén a Szolgáltató és a Partner a Partner által meghatározott Lemondási Szabályzat szerint jár el. Amennyiben a Vendég a Foglalást a Lemondási Szabályzatban foglaltak szerint lemondja, abban az esetben a Kupon érvénytelenítésre kerül és a Foglalási díj Lemondási Szabályzatban meghatározott része visszautalásra kerül a Vendég részére. A Foglalási díjnak a Lemondási Szabályzat szerint meghatározott része lemondási díjként (meghiúsulási kötbér) a Szolgáltató által visszatartásra kerül és azzal a Partner felé elszámol. Ennek részleteiről a 4. lépésben a Felhasználó tájékoztatásra került.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Kupon kibocsátásával, a kedvezmény Vendég általi igénybevételével kapcsolatban, különösen a Partnernek a kupon felhasználásra jogosult személyekkel szembeni teljesítéseiért, a felhasználásával a Vendéglátóhelyen megvásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Szolgáltató nem felel a Kuponok Partnerek, vagy a Kupont felhasználó részéről való kezeléséért, elvesztéséért.

Amennyiben az Étterem nem alkalmaz Foglalási díjat, értelemszerűen Kupon nem kerül kibocsátásra.

A Felhasználók bizonyos esetekben közvetlenül is foglalhatnak, a Weboldalon Foglalással kapcsolatban megadott telefonszámon, vagy e-mail elérhetőségeken. Ebben az esetben a Partner tölti ki a foglaló űrlapot a Felhasználó helyett. Amennyiben a Felhasználó érvénytelen telefonszámot vagy érvénytelen e-mail címet ad meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Foglalás elutasítására. Abban az esetben, ha a Vendéglátóhely/Étterem a ReservOurs Elektronikus Foglalási Könyvét használja és az igényelt időpontban az Étterem elegendő szabad férőhellyel rendelkezik, a Foglalás a foglalóűrlap kitöltésével létrejön. Ellenkező esetben az ügyintézés, így a Foglalás átfutása és véglegesítése hosszabb időt vehet igénybe, az az Étterem adminisztrálásának függvénye.

Amennyiben a Szolgáltató és a Partner közötti szerződés így rendelkezik, a Szolgáltató a Foglalást követően a Vendég részére egy emlékeztető e-mail üzenetet küldhet arról, miszerint a Vendégnek lehetősége van értékelni az általa korábban foglalásra kiválasztott Vendéglátóhelyet/Éttermet. Ehhez a Felhasználó a jelen Használati Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárult. Az emlékeztető e-mail tartalmát a Partner határozza meg, az abban foglaltakkal kapcsolatban a Szolgáltató kizárja felelősségét. A Szolgáltató ezen szolgáltatását nem köteles nyújtani, azt egyoldalúan jogosult felfüggeszteni, megszüntetni. 

A Foglalás lemondása

A Foglalást kizárólag a ReservOurs Weboldalon keresztül, vagy az Étterem kapcsolattartási telefonszámán lehet lemondani, legkésőbb az előtt az időpont előtt, amelyre a Foglalás vonatkozott.

A Foglalás lemondása esetén az adott Étterem által meghatározott Lemondási Szabályzat előírásai alkalmazandók. Lemondás előtt kérjük, hogy mindig tájékozódjanak annak feltételeiről, esetleges következményeiről.

A Foglaláson való meg nem jelenés esetén az adott Étterem által meghatározott Lemondási Szabályzat előírásai alkalmazandók. Az Étterem az online Foglalás véglegesítéséhez kérheti a bankkártya adatok rögzítését annak érdekében, hogy a foglalt időpontban való megjelenést bebiztosítsa (Kártyagarancia). Abban az esetben, ha Ön a foglalt időpontban nem jelenik meg, vagy azt határidőn belül nem mondja le, úgy az Étterem jogosult az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó lemondási díjat (meghiúsulási kötbérként) az Ön által megadott bankkártyájára terheltetni. Kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjanak a meg nem jelenés esetleges következményeiről.

Fizetési feltételek

Amennyiben az Étterem Foglalási díjat alkalmaz, a Foglalás során a Vendég a Barion online fizetési szolgáltatón (Barion Payment Zrt.; székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet; Cégjegyzékszám: 01-10-048552; további információ: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/) keresztül bankkártyás fizetési móddal fizetheti meg az Étterem által előírt Foglalási díjat. Amennyiben a tranzakció sikeres, a fizetési szolgáltató azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesíti a Szolgáltatót a fizetés megtörténtéről, így információt kap arról, hogy a Foglalási díj megfizetése sikeres. A Szolgáltató a Partner és a Szolgáltató közötti külön szerződés alapján jogosult és egyben köteles a Vendég részéről történő teljesítésének (Foglalási díjfizetés) elfogadására. A Vendég a Barion fizetési szolgáltatón keresztül megfizeti a Foglalási díjat, amely összeg a Partner felhatalmazása alapján Szolgáltató bankszámlájára kerül jóváírásra, ez a teljesítés elfogadásának minősül. A Vendég által a Partner szolgáltatásainak, termékeinek igénybevételével, adásvételével összefüggésben teljesített Foglalási díjat, egyéb kapcsolódó kifizetéseket a Szolgáltató a Partnerek nevében és javára szedi be.

Amennyiben az Étterem foglalási díjat nem alkalmaz, azonban a Kártyagaranciát (a Foglalás biztosítására bankkártya adatok megadását és technikai kulcs generálás érdekében fizetési tranzakció végrehajtását) írja elő, ez esetben a Technikai tranzakciót a Vendég a Barion online fizetési szolgáltatón (Barion Payment Zrt.; székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet; Cégjegyzékszám: 01-10-048552; további információ: https://www.barion.com/hu/jogi-informaciok/) keresztül bonyolíthatja le. A Vendég kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa kiválasztott Étterem a Lemondási Szabályzata szerinti feltételek esetén az Étterem a Szolgáltató közvetítésével a Vendég által megadott bankkártyát a meghatározott lemondási- / meg nem jelenési díj összegével minden további nélkül megterheltesse.

A Szolgáltató nem rögzíti, nem tárolja és nem kezeli a Vendég által megadott bankkártya adatokat, azokhoz adatvédelmi előírások okán nincs hozzáférése. A Szolgáltató átadja a Vendég online fizetés lebonyolításához szükséges személyes adatait [név, tranzakció azonosító, könyveléshez szükséges adatok (jóváírás összege, dátuma)] a Barion Payment Zrt. részére. A Technikai tranzakció során megadott bankkártya adatokat azok megadását követően egyedileg generált kulcs helyettesíti, amelynek titkosításáról a Szolgáltató gondoskodik. A Szolgáltató kizárólag ezen technikai kulcsokat tárolja.

További részletek: a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában és a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.

A Szolgáltató a saját mérlegelési jogkörében bármikor válthat fizetési szolgáltató rendszert között, továbbá bármikor – így különösen technikai probléma, átmeneti működésképtelenség esetén – jogosult bármelyik fizetési szolgáltató alkalmazását felfüggeszteni időszakos jelleggel.

A Foglalás lemondása esetén, amennyiben az Étterem Lemondási Szabályzata szerint a Vendégnek a Foglalási díj vagy annak egy része visszajár, a Szolgáltató ezen összeget visszautalja a Vendég részére. 

  1. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató elkötelezett aziránt, hogy segítsen megvédeni a Felhasználó személyes adatait online. A Felhasználó személyes adatainak – amelyeket a Felhasználó a ReservOurs Weboldalnak vagy a Partnernek (Étteremnek) a foglalás során megad – kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza (elérhető a következő linken: https://reservours.com/privacy-policy). A jelen Használati Feltételekben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései irányadóak.

  1. Egyéb rendelkezések

A Felek kötelesek a Foglalást a Weboldalon feltüntetettek szerint a jelen Használati Feltételekben foglalt feltételek és a jogszabályoknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni, a Foglalás teljesítése során együttműködni egymással.

A jelen Használati Feltételek szerint létrejövő szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indokolás nélkül a Felhasználónak, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatának (info@ReservOurs.com) megküldött e-mail útján felmondható, továbbá a Felhasználónak lehetősége van esetleges fiókjának törlésére, amely esetben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a fiók és a hozzá tartozó személyes adatok törlésével egyidejűleg megszűnik.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Felhasználó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, kapcsolt vállalkozásának, vagy a jogait és kötelezettségeit megszerző más gazdasági társaságnak.

Panaszkezelés, irányadó jog

Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag a ReservOurs Weboldalon közzétett Partnerre, Vendéglátóhelyre vonatkozó adatokkal, információkkal, asztalok elérhetőségével kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. megfelelő tájékoztatás, költségek), a Foglalás folyamatával kapcsolatos észrevétel, probléma.

A Vendég erre vonatkozó panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán is bejelentheti az alábbi e-mail elérhetőségen: info@ReservOurs.com. A Szolgáltató a panasz beérkezését követő 24 órán belül továbbítja azt a Partnere felé, amennyiben az a Partner szolgáltatásaival, termékértékesítésével függ össze, illetve a Vendéglátóhellyel kapcsolatos tájékoztatásra stb. vonatkozik, illetve egyéb olyan panasz, amely a Szolgáltatót nem érinti. Ezen panaszok kezelése a Partner kötelezettsége.

A Vendég a panasz kivizsgálása során a Szolgáltatóval együttműködik, ügyintézését elősegíti, a szükséges adatokat részére haladéktalanul megadja. 

A Szolgáltató abban az esetben jogosult és köteles a panaszokat megválaszolni és orvosolni, amennyiben a panasz a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos, különösen, ha a Szolgáltató a Partner által rendelkezésére bocsátott információkkal ellentétes módon üzemelteti a Weboldalt (pl. nem a Partner által megadott aktuális információk, tájékoztatások szerepelnek a Weboldalon); a Weboldal szerződéses feltételektől (ÁSZF, Használati Feltételek) eltérő üzemeltetése; a Vendég fizetésével kapcsolatos panaszok. A Szolgáltató panaszkezelése térítésmentes.

Amennyiben a panasz kapcsán a Partner felelőssége állapítható meg, úgy az esetleges felelősség és a jogkövetkezmények is őt terhelik, a Szolgáltató nem köteles helyette helytállni.

Amennyiben a Szolgáltató a panaszt megalapozottnak ítéli, a Foglalás során esetlegesen megfizetett Foglalási díjat a Vendégnek visszatéríti, feltéve, hogy azzal a Partner felé még nem számolt el. Elszámolást követően a Partner kötelezettsége a visszatérítés.

A Szolgáltató és a Partner jogosultak és egyben kötelesek – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül és a hatályos jogszabályi határidők betartásával – a panaszokat megválaszolni és orvosolni minden olyan esetben, amikor a panasz kizárólag az érintett Fél tevékenységével kapcsolatos. A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő panaszokat haladéktalanul megvizsgálja és lehetősége szerint haladéktalanul orvosolja, egyéb esetekben 48 órán belül válaszol a felmerült panaszra.

Amennyiben a Vendég panasza részben vagy egészben elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vendég, mint fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulhat, illetve az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezhetik:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Békéltető Testületek elérhetősége:

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A panaszokkal kapcsolatos jogvita esetén a Felhasználó az illetékes bírósághoz fordulhat: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso

A ReservOurs Weboldal használatára a magyar jog az irányadó. A jelen Használati Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr.”) előírásai irányadóak.

A Weboldal használatával a Felhasználó/Vendég elfogadja a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét a Felhasználó/Vendég és a Szolgáltató között esetlegesen felmerülő jogvitákban.

A Szolgáltató nem áll Magatartási Kódex hatálya alatt.

Visszajelzések

A Szolgáltató nagyra értékeli a tagok és nem regisztrált felhasználók véleményét és visszajelzését. Az éttermekkel vagy a Szolgáltató szolgáltatásával, a Weboldallal kapcsolatos véleményüket és visszajelzésüket, kérjük az info@ReservOurs.com e-mail címre küldjék el. A Szolgáltató megkeresheti a Felhasználót azzal a kérdéssel, hogy a hozzászólását idézheti-e. Amennyiben engedélyezi, Szolgálattó megosztja hozzászólását a ReservOurs Weboldalon vagy más csatornákon.

Szerzői jogok, szellemi tulajdon

A Weboldalon megjelenített valamennyi információ, szöveg, grafika, funkció, illetve egyéb tartalom, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A szolgáltatásokon keresztül elérhető összes szöveg, grafikus tartalom, esetleges videó, adat és egyéb tartalom a Szolgáltató, Partnerei vagy licencadói biztosítják a Felhasználó számár, kizárólag a szolgáltatások Felhasználó általi engedélyezett használatának támogatása érdekében. A Weboldal tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeket, továbbá büntetőjogi felelősséget alapozhat meg.

Hibás teljesítés

Amennyiben a Foglalás teljesítése a Vendég érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, úgy a Vendég online fizetés esetén a már kifizetett Foglalási díj értékét már nem követelheti vissza a Szolgáltatótól. Különösen az alábbi eseteket tekintik a Felek a Vendég érdekkörében felmerülő okoknak: 

A Szolgáltató hibás teljesítésének minősül és online fizetés esetén visszafizeti a már megfizetett Foglalási díjat a Vendég részére, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Foglalás a Szolgáltató, vagy a Partner hibájából hiúsul meg, pl. Weboldal technikai hibája, fizetési felület technikai hibája, foglalások összecserélése, vagy annak téves rögzítése miatt. 

A Vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner nem képes teljesíteni a Foglalást, úgy törölheti azt, jogosult megszüntetni a Partner és Vendég közötti szerződést a Szolgáltató közvetítésével. A Szolgáltató a Foglalás saját, vagy a Partner érdekkörében felmerülő okból történő törlése esetén e-mailben vagy SMS-ben üzenetet küld a Vendég részére tájékoztatva őt és az esetlegesen megfizetett Foglalási díj visszautalásáról intézkedik.

A Felhasználó/Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Foglalás saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése esetén sem köteles a Vendég kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére.

Szavatosság, Felelősségkorlátozás

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vendéglátóhelyek a ReservOurs Webolalon keresztül érkező Foglalásokat és a hozzájuk esetlegesen kapcsolódó előnyöket saját felelősségükre rögzítik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Vendéglátóhelyet üzemeltető Partnerei teljesítéséért, szerződésszegéséért. Bármilyen reklamációt az Vendéglátóhely szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Vendéglátóhelyet üzemeltető Partnernél közvetlenül érvényesítheti a Vendég. A Szolgáltató nem vállal jótállást, garanciát az Éttermek szolgáltatásaiért és nem felel a Felhasználók és a Vendéglátóhelyek közötti esetleges vitákért és reklamációkért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az esetlegesen biztosított előnyök terjedelmének megváltoztatására vagy azok megszüntetésére a Felhasználók előzetes megkeresésének, tájékoztatásának és jóváhagyásának szükségessége nélkül. Az aktuális információk mindig elérhetőek a Weboldalon.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért, amelyek esetlegesen a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználótól az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és ezen technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Meghatározások

Felhasználó: a Weboldalt felkereső természetes személy, aki asztalfoglalást adhat le a Weboldalon közzétett Vendéglátóhelyen. 

Vendég: a ReservOurs-on regisztrált, vagy nem regisztrált (látogató) természetes vagy jogi személy, aki a Vendéglátóhelyen foglal asztalt.

Felek: A Felhasználó/Vendég és a Szolgáltató.

Partner: Az Fgytv. szerint „vállalkozásnak” minősülő jogalany (így különösen egyéni vállalkozó, gazdasági társaság), amely a Szolgáltató szolgáltatásait kifejezetten önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenységével összefüggő céljai érdekében rendeli meg és használja, aki/amely a Weboldalon közzéteszi az általa üzemeltetett Vendéglátóhelyet.

Szerződés: A Szolgáltató és a Felhasználó/Vendég között a Használati Feltételek és a Vendég által megadott adatok alapján, illetve regisztráció útján létrejött szerződés.

Közvetített szerződés: A Szolgáltató által a Weboldal segítségével közvetített, a Vendég és a Partner között létrejövő szerződés.

Étterem/Vendéglátóhely: A Partner által üzemeltetett legkisebb önálló gazdasági egység, vendéglátóhely, étterem, amely a Weboldalon megjelenítésre kerül és ahol asztalfoglalás lehetséges.

Foglalás: A Vendégnek a Weboldalon kiválasztott Vendéglátóhelyen történő asztalfoglalásra irányuló szerződéskötési ajánlata, amelyet a Szolgáltató közvetít a Partner felé a Szolgáltató és a Partner között létrejött külön szerződés alapján.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által a Felhasználó részére nyújtott ingyenes szolgáltatások összessége, azaz a Weboldal üzemeltetése, a Weboldal használatának biztosítása (beleértve a regisztrációt, a böngészést, a Foglalások kezelését és a panaszkezelést).

Online fizetési mód: a Foglalási díj fizetési szolgáltatón keresztül történő bankkártyás fizetési eszköz útján történő kifizetése.

Lemondási Szabályzat: az Éttermek, vendéglátóhelyek által előzetesen meghatározott feltételek, amelyek rögzítik a Foglalás lemondásának feltételeit, idejét, eljárási szabályait, valamint a lemondás vagy a foglalt időpontban való meg nem jelentés következményeit, az alkalmazandó lemondási- / meg nem jelenési díj összegét.